Regulamin serwisu eyecademia.pl

1. Informacje ogólne

 1. Serwis EYECADEMIA.PL, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Serwisem, jest portalem internetowym należącym do Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, zwanej jest dalej Usługodawcą.
 2. Operatorem technicznym Serwisu jest Step Change IT Europe Jerzy Karpel, ul. Kościuszki 117, 40-523 Katowice.
 3. Serwis stworzony został z myślą o interdyscyplinarnych spotkaniach ekspertów dedykowanych lekarzom z dziedziny okulistyki i ma na celu stworzenie forum wymiany doświadczeń i praktycznych informacji pomocnych w codziennej praktyce lekarskiej.

2. Podstawowe warunki korzystania z Serwisu

 1. Z uwagi na ograniczenie dostępu do materiału przeznaczonego dla osób uprawnionych do wystawiania recept wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2017.2211 t.j. z dnia 2017.11.30), Serwis dostępny jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników (dalej „Użytkownicy”). W celu korzystania z Serwisu należy wejść na stronę www.eyecademia.pl i wypełnić formularz rejestracyjny wpisując dane: imię, nazwisko, tytuł zawodowy, numer PWZ i adres e-mail. Rejestracja do Serwisu jest dobrowolna ale konieczna do korzystania z  Serwisu.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Dane przekazywane podczas rejestracji są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Prawa i możliwości Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych informacji w procesie rejestracji. W szczególności chodzi tu o dane konieczne do identyfikacji Użytkownika jako osoby wykonującej zawód lekarza.
 2. Usługodawca może wykluczyć dostęp do Serwisu, jeśli zachodzi przypuszczenie, iż Użytkownik w procesie rejestracji podał nieprawdziwe dane.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto dostępowe do Serwisu i tylko ten Użytkownik może z konta korzystać.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Serwisu i przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym ujawnił swoje dane dostępowe (w szczególności login i hasło).
 5. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z możliwości i usług udostępnianych w Serwisie, a w szczególności do oglądania zamieszczonych w Serwisie materiałów.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować konto w Serwisie – poprzez kontakt z Operatorem Technicznym. Żądanie usunięcia konta należy kierować na e-mail biuro@stepchangeit.com
 7. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, może odmówić Użytkownikowi rejestracji w Serwisie.

4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. W procesie rejestracji w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:
  - imię i nazwisko
  - tytuł zawodowy
  - adres e-mail
  - numer prawa wykonywania zawodu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne dla rejestracji i korzystania z Serwisu.
 3. Usługodawca może dokonać weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności zamieszonej w Serwisie.
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik obligatoryjnie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu serwisu.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby prezentowane w Serwisie treści były najwyższej jakości, profesjonalne oraz zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Treści prezentowane w Serwisie są autorstwa osób posiadających fachową wiedzę medyczną. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

6. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  - połączenie z siecią Internet;
  - komputer;
  - przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Firefox, Opera) w aktualnej wersji;
  - w przypadku niektórych elementów Serwisu może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
 2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.

7. Prawa autorskie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całość opublikowanych w Serwisie materiałów jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania lub modyfikowania i wykorzystywania wszystkich treści zawartych w Serwisie zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych. Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim, nawet w celach niekomercyjnym może podlegać karze pozbawienia wolności do lat trzech. Wszelkie przejawy łamania praw autorskich poprzez kopiowanie lub modyfikowanie i wykorzystywanie publikowanych materiałów będą bez ostrzeżenia kierowane przez Usługodawcę na drogę sądową.

8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 3. O planowanych zmianach treści regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie.