Polityka prywatności eyecademia.pl

W trosce o zapewnienie Państwu najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzanych na platformie EYECADEMIA.PL.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w platformie EYECADEMIA.PL jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

W jakim celu i jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  1. ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub w celu podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),co oznacza, że rejestrując się na platformę EYECADEMIA.PL oraz akceptując Regulamin platformy zawierają Państwo umowę z  właścicielem platformy. Państwa dane podane w trakcie rejestracji przetwarzane będą w tym celu przez okres korzystania z platformy;
  2. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f), tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie newslettera, wykonywanie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowej, dane będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą na tej podstawie przetwarzane także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przewidziany przepisami ogólnymi.

Dokładamy starań by wszystkie osoby, których dane są przetwarzane zostały poinformowane o  celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej: iod@adamed.com.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych i kto możesię do niegozwrócić?

Inspektor Ochrony Danych został powołany dla Adamed Pharma S.A. na podstawie art. 37 RODO. Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań ma dbać o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi.

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych przez Administratora. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

  1. Prawa dostępu do danych osobowych,
  2. Prawa do ich sprostowania,
  3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
  5. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
  6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

W jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek o realizację praw?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem pracownika Administratora lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem Administrator zajmiesię niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może a) nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z  rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub b) odmówić rozpoznania wniosku.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: elektronicznie na adres e-mail: iod@adamed.com, pisemnie na adres: Adamed Pharma S.A., ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, telefonicznie pod numerem: 22732 77 00.

Czy podane dane osobowe będą udostępniane osobom trzecim?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: operator platformy EYECADEMIA.PL (Step Change IT Europe Jerzy Karpel,ul. Kościuszki 117, 40-523 Katowice), spółki powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem, dostawcy systemów teleinformatycznych, firmy świadczące usługi telemarketingowe na zlecenie Administratora (w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozdziału V RODO.

Czy podane dane osobowe będą profilowane?

Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu rejestracji i  korzystania zplatformy EYECADEMIA.PL.