Rozaprost Mono

Pacjenci z nowo rozpoznaną jaskrą

Materiał uzupełniający
Rozwiąż quiz
1. Wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego w jaskrze pierwotnej otwartego kąta lekami pierwszego rzutu mogą być:
2. W jaskrze pierwsze zmiany, charakterystyczne dla tej choroby można zaobserwować w:
3. Początek jaskry pierwotnej otwartego kąta może wystąpić w wieku:
4. Jaskrze z normalnym ciśnieniem (JNC) najrzadziej towarzyszy:
5. Do czynników ryzyka jaskry nie zaliczamy:
6. Selektywną lub mikropulsową trabekuloplastykę laserową wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego można stosować jako leczenie I rzutu w leczeniu jaskry. Metoda ta sprawdzi się najlepiej w:
7. W przypadku jaskry mało zaawansowanej, ustawionej na lekach, bez istotnej progresji w badaniach obrazowych wizyty kontrolne powinny się odbywać:
8. Do monitorowania wczesnej jaskry najbardziej przydatne jest badanie:
9. Grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki można badać za pomocą:
10. Od momentu rozpoczęcia wykonywania badań obrazowych u omawianego pacjenta tempo progresji choroby na podstawie ich wyników będzie można orientacyjnie określić po:
11. W przypadku stwierdzenia u pacjenta progresji w badaniach obrazowych mimo zastosowanego leczenia wskazanym dalszym postępowaniem będzie:
12. Najważniejszą zaletą kropli z prostaglandyną pozbawionych konserwantów jest:
13. W przypadku łagodnych objawów obniżonej tolerancji leku przeciwjaskrowego najprostszym rozwiązaniem może okazać się:
14. W przypadku poszukiwania obciążeń rodzinnych u pacjenta największe znaczenie prognostyczne ma stwierdzenie występowania jaskry u:
15. Spośród różnych wad wzroku najczęściej z jaskrą pierwotną otwartego kąta związana jest:
16. W przypadku braku uzyskania u pacjenta ciśnienia docelowego i stale pogarszającym się polu widzenia u pacjenta będzie można rozważyć:
17. Za sukces w terapii miejscowej jaskry uważamy obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego o około:
18. U pacjenta w badaniu gonioskopowym stwierdzono szeroki, otwarty kąt przesączania ze znaczną ilością barwnika. Ma to znaczenie w:
19. U pacjenta włączono leczenie prostaglandyną. Leki z tej grupy mogą niekiedy wywoływać efekty uboczne, z których najczęstsze to:
20. Pierwszą kontrolę skuteczności hipotensyjnej włączonego u pacjenta leczenia miejscowego należy przeprowadzić po około:
Jak dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o Eyecademia?
Bimaroz Duo ChPl
Rozacom ChPl
Latacom ChPl
Regulamin konkursu